Sesja Rady Gminy Dębica

Serdecznie zapraszam na posiedzenie sesji Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
Debata nad raportem o stanie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Dla Wójta Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębica za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębica za 2018 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębica za rok 2018.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dz. nr 77/5 w m. Pustynia).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 872/35; 872/57; 872/59; 872/36 w m. Nagawczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica (dot. dz. nr 852/18; 852/24; 855/14; 855/16; 852/28; 857/11; 857/13; 879/18; 879/20; 852/20; 852/22 w m. Zawada).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/67/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniającej uchwałę w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY

mgr Piotr Żybura

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica05-812.html