Sesja Rady Gminy Dębica 29.04.2019 r.

reklama

Serdecznie zapraszamy na sesję Rady Gminy Dębica, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

 

Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. zad. pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 55+383-55+819 strona prawa w m. Brzeźnica”.)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dot. zad. pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec-Dębica w miejscowości Brzeźnica, Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Dębica (dot. zad. pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy (dot. zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów
i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/180/2016 Rady Gminy Dębica z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębica, udostępnionych dla przewoźników oraz ustalenia warunków, zasad korzystania z tych obiektów.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia gruntów na rzecz Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. dz. nr 2557/3 w m. Kochanówka).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 484; 547 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 561 w m. Stobierna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 2346/1 w m. Kochanówka).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 485/6; 486/7 w m. Pustynia).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 264/1 w m. Latoszyn).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 42/22 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Dębica (dot. dz. nr 727/2; 421/1; 434/1 w m. Gumniska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (dot. dz. nr 16/71; 16/72; 16/73 w m. Nagawczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny za rok 2018.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY

Piotr Żybura

 

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica-29042019-r-763.html