Sesja Rady Gminy Dębica

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Dębica, która odbędzie się 31 maja 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Raport o stanie Gminy Dębica za 2021 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębica za 2021 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębica za rok 2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach Powiatu Dębickiego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301R Latoszyn-Braciejowa – budowa chodnika w km 3+238 – 3+723”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na budowę sieci oświetlenia ulicznego w m. Brzeźnica ul. Sosnowa, Nagawczyna, Paszczyna, Pustków
i Zawada w ramach zadania: „Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica ( dot. zad. pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Dębica w okresie od 03.01.2022-29.12.2023”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 przez Gminę Dębica ( dot. realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębica na lata 2022-2030”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, obszaru w miejscowości Latoszyn.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 1419/8 w m. Braciejowa).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 176/5 w m. Paszczyna oraz dz. nr 451/1 i 469/1 w m. Skrzyszów).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica ( dot. dz. nr 55/2 w m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20220525-2701.html