Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszam na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 24 maja 2023r. o godz. 12:00 w budynku Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu (Pustków-Osiedle 26A).

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Raport o stanie Gminy Dębica za 2022 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębica za 2022 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębica za rok 2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego “Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.
Ocena zasobów pomocy społecznej oraz Sprawozdanie z Działalności Centrum Usług Społecznych za 2022 r. i wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjałów wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2022.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za 2022 rok.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĘBICA

   PIOTR ŻYBURA

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica20230517-3291.html