Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dębica

1 marca 2023 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Dębica. W czasie tych obrad podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem możliwości pozyskania środków na dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami.

Kolejno radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 przez Gminę Dębica oraz zmianę uchwały Nr XLVIII/533/2022  Rady Gminy Dębica z dnia 6 grudnia 2022 r. w celu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dębickiego w kwocie 1 180 366,00 zł w 2024 roku na zrealizowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1284 R Ostrów – gr. powiatu – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363 – etap II w km 1+466 – 5+212 oraz 6+150 – 7+317. Inwestorem zadania będzie Powiat Dębicki, Gmina Dębica będzie partycypować w kosztach realizacji ww. zadania.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-debica20230301-3128.html