Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwałą Nr LIII/569/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 1 marca 2023 r.  Wójt Gminy Dębica ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na nakłady konieczne  stanowiące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, o których mowa w art.77 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisanym do rejestru zabytków o którym mowa w art.8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  lub znajdującym się  w gminnej ewidencji zabytków o której mowa w art.22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wniosek o udzielenie dotacji może składać osoba fizyczna lub prawna, posiadająca tytuł prawny do zabytku położonego na terenie Gminy Dębica.

 

Wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 15:30  listownie na adres: Urząd Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica z adnotacją na kopercie: ,,Dotacja na zabytki Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy , ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica – pok.17 lub za pomocą  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP  Urzędu Gminy Dębica: /3h10excr7c/skrytka

 

Szczegóły naboru oraz formularz wniosek znajdują się pod artykułem.

WAŻNE! Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod linkiem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-3137.html