Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Serwis informacyjny Miasta Dębica

10 marca 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Obiekty te muszą być wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Dębicy.

Jest zgoda na przejęcie kaplicy Raczyńskich

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonego na terenie Dębicy. Jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z założeniami programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioski należy składać od 14 marca 2023 r. do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 1200, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica z dopiskiem na kopercie „Wniosek o przyznanie dotacji – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”, elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /7b327fbhyx/skrytka lub /7b327fbhyx/SkrytkaESP, bądź osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2. 

Założenia programu, szczegóły naboru wniosków oraz formularz wniosku znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania:

Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Uchwała Nr LXXIV/548/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 lutego 2023r. określająca zasady udzielania i rozliczania dotacji:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwDebicy/document/921850/Uchwala-LXXIV_548_2023

Ogłoszenie o naborze wniosków do RPOZ   Wniosek o udzielenie dotacji z RPOZ  

Źródło: https://debica.pl/nabor-wnioskow-w-ramach-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow/