Rusza nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga – Serwis informacyjny Miasta Dębica

03 sierpnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Wnioski o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach można składać do 11 sierpnia. Obiekty te muszą być wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Dębicy.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonego na terenie Dębicy. Jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z założeniami programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioski należy składać do dnia 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica z dopiskiem na kopercie „Wniosek o przyznanie dotacji – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład – edycja druga”, elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego: /7b327fbhyx/skrytka lub /7b327fbhyx/SkrytkaESP, bądź osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, a zasady przyznawania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr LXXIV/548/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 lutego 2023 r.

Wniosek

Źródło: https://debica.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/