„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Dębica

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica zaprasza mieszkańców Gminy Dębica w wieku 65 lat i więcej do uczestnictwa w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”, który realizowany jest w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem Programu jest niesienie pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

W ramach Programu realizowane będą dwa moduły działań:

Moduł I – pomoc dla mieszkańców Gminy Dębica w wieku 65 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu świadczyć będą wolontariusze. Usługa polegać będzie na pomocy przy czynnościach dnia codziennego, realizacji zakupów, pomocy przy załatwieniu wszelkich spraw urzędowych itp. oraz wsparciu seniorów objętych Programem okolicznościowymi paczkami żywnościowymi.
Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona będzie m.in. w przycisk SOS , detektor upadku, możliwość zamówienia recepty, przypomnienie o lekach itp.

Działania koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica. Dzięki Programowi osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, są samotni, niepełnosprawni otrzymają pomoc i wsparcie.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby:

mieszkające na terenie Gminy Dębica
które ukończyły 65 rok życia
samotne lub zamieszkujące z innymi osobami – pierwszeństwo uczestnictwa
w Programie mają osoby zamieszkujące samotnie;
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania z usług społecznych.

Osoby zainteresowane, w szczególności osoby chętne do otrzymania opaski bezpieczeństwa proszone są o zgłaszanie się lub kontakt telefoniczny z Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.

Zgłoszenia można dokonywać do dnia 29.04.2022r.

– osobiście w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13,

– telefonicznie – 14 6803 333, 14 6803 334, 14 6803 335

– poprzez wiadomość e-mail: gopsdebica@gopsdebica.pl.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. Przyznanie opaski bezpieczeństwa uzależnione jest od wysokości otrzymanych środków na obsługę Programu oraz od zweryfikowania przez pracowników Centrum zasadności przydzielenia takiej opaski określonej osobie- zgodnie z wyznaczonymi kryteriami kwalifikacji seniora.

Gminny Program Osłonowy „Bezpieczny Senior 65+” w ramach Programu Korpus wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Dębica będzie realizowany od 1 maja 2022r. do 31 grudnia 2022r. Następnie samorząd gminy podejmie decyzję, czy będzie kontynuowany.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022-w-gminie-debica-2663.html