75 000 zł dofinasowania dla Gminy Debica na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022r.

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane  w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” .

Gmina Dębica przystąpiła do Programu i otrzymała dofinasowanie w wysokości 75 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (45 000 zł na realizację Modułu I oraz 30 000 zł na realizację Modułu II.)

W ramach Modułu I  pomoc dla mieszkańców Gminy Dębica w wieku 65 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu świadczyć będą wolontariusze. Usługa polegać będzie na pomocy przy czynnościach dnia codziennego, realizacji zakupów, pomocy przy załatwieniu wszelkich spraw urzędowych itp. oraz wsparciu seniorów objętych Programem okolicznościowymi paczkami żywnościowymi.

Celem Modułu II będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona będzie m.in. w przycisk SOS , detektor upadku, możliwość zamówienia recepty, przypomnienie o lekach itp.

Program realizowany będzie w okresie od 1 maja 2022r. do 31 grudnia 2022r. przez Centrum Usług Społecznych Gminy Debica

Program Finansowany będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/75-000-zl-dofinasowania-dla-gminy-debica-na-realizacje-programu-korpus-wsparcia-seniorow-na-rok-2022-2627.html