Dofinansowanie na kanalizację i wodociąg

reklama

Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców i stworzenie warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach powyższego zadania zostanną wykonane:

6,45 km sieci kanalizacyjnej Dąbrówki- Wieloncza i Nagawczyna
0,6 km sieci wodociągowej w Nagawczynie

Koszty całkowite zadania opiewają na kwotę 2 583 650,28 zł, przy czym dofinansowaie PROW wynosi 1 336 566,00zł, tj. 63,63% wartości projektu. Gmina Dębica z własnego budżetu będzie musiała zabezpieczyć kwotę w wysokości 1 247 084,28zł

Kolejnym etapem działań jest wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej. Planowany termin zakończenia wykonania zadania przewiduje się na kwiecień 2022.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dofinansowanie-ka-kanalizacje-i-wodociag-1601.html