Zawada na liście zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Otrzymaliśmy dofinansowanie zadania pn."Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Zawadzie" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Wartość zadania ogółem: 4 043 536,90 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 2 830 475,00 zł

Wkład własny Gminy Dębica: 1 213 061,90 zł

Zadanie rozpocznie się jeszcze w tym roku i obejmie budowę nowej drogi gminnej o długości 600 metrów wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową na terenach inwestycyjnych Zawady. Szerokość jezdni to 7m (2 pasy ruchu po 3,5 m) o nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych, szerokość chodnika wyniesie 2 m i tak samo ścieżki rowerowej, które zostaną wykonane z kostki brukowej. Zostanie wykonane także odwodnienie, budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjno-sanitarnej oraz elektro-energetycznej. W ramach inwestycji zostanie także wybudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1288 R. Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu także zostały ujęte w projekcie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zawada-na-liscie-zadan-do-dofinansowania-w-ramach-funduszu-drog-samorzadowych-1096.html