Dodatek węglowy

Urząd Gminy w Czarnej informuje, że 5 października br. zostały wypłacone pierwsze dodatki w ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Wnioski mieszkańców o wypłatę dodatku węglowego są sukcesywnie weryfikowane i rozpatrywane, a kolejne wypłaty realizowane są systematycznie co kilka dni.

W związku z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  art. 2 ust 11 ustawy o dodatku węglowym, gminy mają wydłużony czas z 30 do 60 dni na wypłatę dodatku węglowego, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 r.

Jeden adres jeden – jeden dodatek węglowy

Prawo do dodatku węglowego powiązano z adresem zamieszkania, według zasady jeden dodatek na jeden adres. Gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek otrzyma ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy.

Kolejne wnioski złożone na dany adres pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Co istotne pod uwagę będzie brane źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Korekty dotyczące zmiany źródła ciepła zgłaszane po tym dniu – nie uprawniają do otrzymania dodatku.

Po 11 sierpnia br. pod uwagę będą brane jedynie deklaracje złożone po raz pierwszy, w związku z uruchomieniem nowego źródła ciepła.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub osobiście. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

 

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1490&akcja=artykul