DODATEK WĘGLOWY – informacja dotycząca wypłaty

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego uprzejmie informujemy, że dotychczas nie otrzymaliśmy z budżetu państwa koniecznych środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych, w związku z powyższym nie jest możliwym zachowanie przez organ I instancji terminów załatwiania spraw administracyjnych określonych w art. 36 kpa. i koniecznym jest przedłużenie terminu do załatwienia sprawy.

Jednocześnie chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w Sejmie procedowane są zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (…) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

1) wprowadzenia zasady: jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym samym adresem

2) wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosku do dwóch miesięcy od dnia złożenia

3) uwzględnienia informacji z deklaracji dot. sposobu ogrzewania złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu. 

Powyższe zmiany nie będą wymagały od Państwa złożenia nowych wniosków.

Ponadto informujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby Państwa sprawy zostały załatwione w możliwie najkrótszym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatek-weglowy—informacja-dotyczaca-wyplaty-2854.html