Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutów wszystkich sołectw Gminy Dębica

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XX/204/2016 Rady Gminy Dębica z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębica (Dziennik Urz. Woj. Podkarpackiego 2016 poz. 2560)

zarządzam, co następuje:

W okresie od dnia 11 października 2022r. do 17 października 2022r. przeprowadza się konsultacje społeczne dotyczące statutów wszystkich sołectw Gminy Dębica. Przedmiotem konsultacji jest zmiana polegająca na wykreśleniu pkt 1) i 2) w § 20 ust. 2 w statutach sołectw stanowiących załączniki 1-18 do Uchwały Rady Gminy Dębica nr X/13/03 Rady Gminy Dębica z dnia 24.10.2003r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Dębica ze zm. oraz załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dębica nr X/141/03 z dnia 24.10.2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kędzierz ze zm., które stoją w sprzeczności z uregulowaniami wynikającymi z Rozdziału III dot. zasad i trybu wyborów organów sołectwa, zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Dębica na temat proponowanych zmian w Statutach sołectw Gminy Dębica.

Konsultacje mają zasięg ogólny obejmujący teren całej Gminy Dębica.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej bądź elektronicznej poprzez zgłaszanie uwag lub propozycji mieszkańców na formularzu ankietowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, składanym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dębica lub drogą elektroniczną na adres urzad@ugdebica.pl z dopiskiem: „Konsultacje – zmiana Statutów sołectw”.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji Edyta Uszko, pok. nr 26, tel. 14 6803328.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-zmiany-statutow-wszystkich-solectw-gminy-debica-2888.html