Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W związku z brakiem spójności zapisów § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) mieszczących się w Rozdziale IV „Organizacja i zadania organów sołectwa” w statutach sołectw stanowiących załączniki 1-18 do Uchwały Rady Gminy Dębica nr X/13/03 Rady Gminy Dębica z dnia 24.10.2003r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Dębica ze zm. oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dębica nr X/141/03 z dnia 24.10.2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kędzierz ze zm. i uregulowaniami Rozdziału III „Organy sołectwa – Zasady i tryb wyborów organów sołectwa” zachodzi również konieczność skorelowania poszczególnych zapisów statutów sołectw, tak aby nie pozostawały we wzajemnej sprzeczności. Tym samym niezbędne jest wprowadzenie zmian statutów sołectw w § 20 ust. 2 w pkt 1) i 2) w ten sposób, że należy pkt 1) i 2) skreślić.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zmiany zapisu w Rozdziale IV „Organizacja i zadania organów sołectwa” w Statutach sołectw Gminy Dębica.

Art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi, iż „organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami” stąd Zarządzeniem Nr 122/WO/2022 z dnia 10 października 2022r. Wójt Gminy Dębica zarządził w okresie od 11 do 17 października 2022r. przeprowadzenie konsultacji dotyczących Statutów wszystkich sołectw Gminy Dębica. Przedmiotem konsultacji była zmiana polegająca na wykreśleniu pkt 1) i 2) w § 20 ust. 2, które stoją w sprzeczności z uregulowaniami wynikającymi z Rozdziału III dot. zasad i trybu wyborów organów sołectwa. Uprawnienie do podjęcia decyzji w sprawie zarządzenia konsultacji wynikało z § 4 Uchwały Nr XX/204/2016 Rady Gminy Dębica z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębica.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem konsultacje społeczne  miały na celu poznanie opinii mieszkańców Gminy Dębica na temat proponowanych zmian w Statutach sołectw. Przeprowadzone były w formie pisemnej oraz elektronicznej i polegać miały na zgłaszaniu uwag lub propozycji do projektu uchwały na formularzu ankietowym udostępnionym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębica. Ankiety można było zgłaszać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres urzad@ugdebica.pl.

Informacja na temat konsultacji została zamieszczona w dniu 10 października 2022r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębica w „Aktualnościach”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębica w zakładce „Konsultacje społeczne”, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębica.

W trakcie trwania konsultacji nie skierowano do Wójta Gminy żadnych pisemnych opinii,  wniosków i uwag w zakresie  przedstawionego projektu zmiany statutów sołectw.

 

 

Dębica, dnia 18-10-2022r.

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                        Stanisław Rokosz

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych20221018-2903.html