Konsultacje

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Czarna

Mieszkańcy poszczególnych Sołectw Gminy Czarna

Od 11-07-2023 r. do 20-07-2023 (do godziny 12.00) odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu Gminy Czarna.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie zmiany statutów w zakresie § 10.

Dotychczasowy zapis:

Kadencja organów sołectwa trwa 5 lat.

Proponowana zmiana:

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej jest równa kadencji Rady Gminy i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.  

Uzasadnienie zmiany:

Zmiana § 10 w statutach sołectw ma na celu zachowanie dotychczasowej praktyki związanej z przeprowadzaniem wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich, w zgodzie z § 22 statutów tj. w okresie do 6 miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.

Konsultacje dotyczą wszystkich 14 sołectw, a  do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1) wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany statutów Gminy Czarna w Urzędzie Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6,  pok. nr 8.

2) publikacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów Gminy Czarna na stronie internetowej Gminy Czarna www.czarna.com.pl,

w celu zebrania uwag ww. terminie.

 

Informację o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Informację przekazuje się także Radnym i Sołtysom.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1570&akcja=artykul