Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Dębica

Wójt Gminy Dębica zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących „Diagnozy potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej Gminy Dębica”. 

Diagnoza została przeprowadzona w ramach projektu ,,Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców,, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  w środowisku lokalnym i jest ważnym elementem w procesie tworzenia w Gminie Dębica Centrum Usług Społecznych.

Przeprowadzenie diagnozy jest jednym z zadań realizowanych przez centrum usług. Celem diagnozy jest dostarczenie władzom gminy informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz o potencjale usługowym środowiska lokalnego. Badania były przeprowadzane w październiku, listopadzie i grudniu 2021 roku. Diagnoza opracowywana jest raz na 5 lat i stanowi podstawę do opracowywania gminnych programów usług społecznych.

Opinie, uwagi oraz propozycje można składać do dnia 19.12.2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

ustnie lub pisemnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dębica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. 9, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 wtorek – piątek od 7.30 do 15.30;
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s.zymula@gopsdebica.pl
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dębica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/diagnoza-potrzeb-i-potencjalow-spolecznosci-lokalnej-gminy-debica-2471.html