Zadania z funduszu sołeckiego zrealizowano w 100%

Wraz z zakończeniem roku kalendarzowego zakończył się budżetowy i w ten sposób można przystąpić do podsumowania nie tylko budżetu gminy, ale i sołectw.

W Funduszu Sołeckim na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 747 466,92 zł, w ramach którego zrealizowano 122 zadania. Były to m.in. zakup aparatów tlenowych dla OSP, zakup i montaż tablic informacyjnych, utrzymanie czystości, drobne remonty placów zabaw, organizacja imprez kulturalnych.

Coroczny problem z realizacją zadań zaplanowanych ze środków Funduszu Sołeckiego wynikał
z rozdrobnienia środków przypadających na sołectwo na kilka małych zadań (w funduszu na 2022 rok ta tendencja jest wzrostowa- zaplanowanych zadań wpisano aż 147). Uwagę również przykuwa mała ilość środków zabezpieczanych na drogownictwo. W funduszu za 2021 rok 52% środków stanowiły zadania związane z drogownictwem (w 2022 r. tych zadań jest mniej i stanowią tylko 45%).

Kierujemy wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za tak aktywne działanie naszych sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców w 2021. Bardzo cieszy fakt, gdy mieszkańcy wyrażają swoje potrzeby, a jeszcze bardziej, że skutecznie realizują zaplanowane zadania. Środki zaplanowane na realizację zadań w 2022 r. ze względu na zgłoszone przez mieszkańców potrzeby zostały zwiększone i wynoszą prawie 800 000,00 zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zadania-z-funduszu-soleckiego-zrealizowano-w-100-2505.html