Podsumowanie zebrań wiejskich

Jak co roku w każdym sołectwie organizowane są zebrania wiejskie, na których poruszane są kwestie spraw funduszu sołeckiego. Jest to ważne ze względu na to, że przedstawione wnioski przez mieszkańców są następnie uwzględniane przy konstruowaniu budżetu. W tym roku zebrania rozpoczęły się 30 sierpnia. Poruszano na nich głównie tematy infrastruktury drogowej w tym oświetlenia i chodników, remontu mienia komunalnego, przycinki i wycinki drzew przy drogach gminnych, naprawy przystanków autobusowych, bieżącego utrzymania, czystości oraz komunikacji.

Budżet Funduszu Sołeckiego na przyszły rok opiewa na kwotę 880 807,44 zł.

W tym roku z 206 w sumie złożonych wniosków, aż 105 dotyczyła drogownictwa. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 394 322,22 zł.

Pozostałe wnioski dotyczyły oświetlenia, przycinki drzew, placów zabaw, regulacji prawnych dróg i cieków wodnych, transportu publicznego itp.

Frekwencja na zebraniach niestety z roku na rok jest mniejsza i gdy w 2021 r. w zebraniach wzięło udział 547 osób to już w roku 2022 mieszkańców było już tylko 493.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podsumowanie-zebran-wiejskich-2882.html