Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni Powiatu Dębickiego przyjęli uchwałę jednogłośnie. Przyznali również wotum zaufania. Tak głosowano podczas ostatniej sesji.

W 2022 roku oprócz kontynuacji bieżących zadań, Powiat Dębicki zaplanował wiele kluczowych inwestycji.

 

Ponad 15 mln zł pozyskane przez Powiat Dębicki na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz remontowych i realizację projektów unijnych w 2021 r. to środki krajowe Wojewody Podkarpackiego i z funduszy krajowych, środki europejskie oraz dotacje celowe gmin powiatu. Znaczną część wydatków w minionym roku przeznaczono na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą, politykę społeczną, ochronę zdrowia, transport oraz administrację publiczną.