Środki dla organizacji pozarządowych – Serwis informacyjny Miasta Dębica

11 stycznia 2021

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Chodzi o zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Do organizacji pozarządowych, którym powierzono realizację zadań, trafi ogółem 340 000 zł.

W konkursie na realizację zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej zlecono dwóm organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek wsparcia dziennego zapewniając opiekę dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień wdrażając programy profilaktyczne. Zadanie będzie realizowane przez: Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy oraz Ochotniczą Straż Pożarną Dębica – Kędzierz. Ogólna wartość obu zadań to 230 000 zł.

Zadanie pn. prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży realizować będzie Katolickie Centrum Edukacji Kana w Dębicy, które w 2021 r. prowadzić będzie cykliczne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych mieszkających w Dębicy.

Wkrótce rozstrzygnięte zostaną kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji tutaj

Źródło: https://debica.pl/srodki-dla-organizacji-pozarzadowych/