Wsparcie organizacji z budżetu miasta Dębica

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022 – 2025. Dotacje popłynęły do dziewięciu organizacji i parafii. Rozstrzygnięto również konkursy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

W ramach konkursu rozdysponowano pieniądze na zadanie pn. Prowadzenie działań konsultacyjnych, edukacyjnych i wspierających w środowisku abstynenckim – w wysokości 70 000,00 zł. Trafiły one do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi w Dębicy (30 000 zł) i Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom „Jutrzenka” z/s w Dębicy (40 000 zł).

Na realizację zadania pn. Prowadzenie dla szkół podstawowych z terenu miasta Dębicy zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz realizacja programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego dotację w wysokości 20 000 zł otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy.

Z kolei na realizację programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku harcerskim z uwzględnieniem programów profilaktycznych dostępnych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego 10 000 zł otrzymała Chorągiew Podkarpacka Polskiego Związku Harcerstwa Polskiego.

Pięć stowarzyszeń i organizacji otrzymało dotację w ramach zadania pn. Zorganizowanie wypoczynku zimowego o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonym – „Akcja Zima 2023”. Najwyższa dotacja w wysokości 15 500 zł popłynęła do Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ w Dębicy. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy otrzymała 13 500 zł, Stowarzyszenie „Dziesiątka” w Dębicy 11 000 zł, Dziecięca Akademia Piłkarska w Dębicy 6 000 zł, a Ochotnicza Straż Pożarna Dębica – Kędzierz 4 000 zł.

Rozstrzygnięty został także konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”. Dotację w wysokości 110 000 zł otrzymało Katolickie Centrum Edukacji KANA.

Z kolei na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego zapewniających opiekę dla rodzin z problemami uzależnień, wdrażając program profilaktyczny pn. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” lub inne dostępne w Systemie Rekomendacji i Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, dotacje otrzymały dwie organizacje. 164 000 zł popłynęło do Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ, a 86 000 zł do Ochotniczej Straży Pożarnej Dębica – Kędzierz.

Źródło: https://debica.pl/wsparcie-organizacji-z-budzetu-miasta/