Sesja Rady Gminy Dębica

Na  podstawie  art.  20  ust. 3  ustawy  z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję  na  dzień 30 lipca 2020r. na godzinę 14.00 posiedzenie RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w trybie telekonferencji.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

 

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieniawa.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Dębica na lata 2015-2024.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 przez Gminę Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dębica

Piotr Żybura

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica202007-1693.html