Sesja Rady Gminy Dębica

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się w dniu w dniu 27 lutego 2020r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica przy ul. Stefana Batorego 13.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia,  przedstawienie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Dębica nr V/102/99 w sprawie ustalenia ulg przewozowych w zakresie usług komunikacyjnych w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Dębica; nr XIX/314/0 w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów Honorowych Dawców Krwi na liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem autobusowym MKS sp. z o. o. oraz uchwały nr XXIX/448/09 w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów członków Polskiego Związku Niewidomych na liniach komunikacyjnych obsługiwanych taborem autobusowym MKS sp. z o. o.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój sp. z o. o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu obejmującego wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301R Latoszyn-Braciejowa – budowa chodnika w m. Latoszyn i Gumniska – etap IV”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (dot. dz. nr 207/5 w m. Nagawczyna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 943/3 w m. Brzeźnica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 879/6 w m. Podgrodzie).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. nr 556/15; 556/16; 556/23; 563/5; 564/5; 629/1; 633/3 w m. Stobierna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości Mienia Komunalnego Gminy Dębica (dot. dz. nr 767/3 w m. Stobierna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Debica
w 2020r.”
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY

mgr Piotr Żybura

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica202002-1434.html