Sesja Rady Gminy Dębica

Zapraszamy na posiedzenie Rady Gminy Dębica, które odbędzie się 14 czerwca 2023r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica.

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. dz. Nr 1100/1 położonej w m. Stobierna).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica dla linii elektroenergetycznej 110 kV w miejscowościach Zawada, Nagawczyna, Stobierna i Stasiówka.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia XIX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica (dot. m. Pustków).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, dla obszaru w miejscowości Pustków Osiedle.
Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
Wolne wnioski i zapytania.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica202306-3351.html