Sesja Rady Gminy Dębica

3 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica. odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dębica. 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) w miejscowości Brzeźnica gm. Dębica – w ramach zadania „Chodniki i Drogi”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 przez Gminę Dębica (dot. zad. pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wraz
z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
w miejscowości Zawada gm. Dębica- w ramach zadania „Chodniki i Drogi”).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości ( dot. dz. nr 484 w m. Latoszyn).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębicy oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/sesja-rady-gminy-debica1203-2437.html