Radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Dębica, która odbyła się 24 maja 2022 r. w budynku Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Wójt Gminy Stanisław Rokosz otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad raportem o stanie Gminy.

Przygotowany przez Wójta raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady Gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Po skończonej debacie miała miejsce prezentacja multimedialna, przedstawiająca najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, dane finansowe, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek oraz dane liczbowe z różnych obszarów Gminy.  Radni Gminy Dębica docenili realizację ubiegłorocznego budżetu, którego dochody kształtują się na poziomie 89%, a wydatki 82% planu.

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy. W związku z powyższym zawarta została umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, na ilość 6000 ton węgla. Z uwagi na mniejszą ilość wniosków o zakup węgla oraz niższe w stosunku do planowanego zapotrzebowanie złożone przez mieszkańców planowane dochody nie zostały w całości wykonane.

Jak co roku przy uchwale absolutoryjnej radni byli jednogłośni.

Na liście zadań rozpoczętych lub realizowanych w ubiegłym roku są m.in. budowa budynku wielofunkcyjnego w Braciejowej (przedszkole oraz ośrodek zdrowia), budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kochanówce budowa boiska wielofunkcyjnego w Kozłowie miasteczka ruchu drogowego w Pustkowie Osiedlu,  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I, budowa dróg na terenie strefy w Zawadzie,  przebudowa drogi gminnej w m. Podgrodzie i Pustynia.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/radni-zdecydowali-o-udzieleniu-absolutorium-3306.html