Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 105863R przy ul. Piłsudskiego, nr 105868R przy ul. Paderewskiego i nr 105860R przy ul. Szkolnej w Dębicy.

reklama
Mapa (copy)

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Projekt dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych: ul. Piłsudskiego, ul. Paderewskiego, ul. Szkolna.

Zakres robót

Przebudowane zostaną:

droga na odcinku 957 mb,

chodniki na odcinku 1753 mb (prawa strona + lewa strona),

skrzyżowania – 8 szt., w tym 2 ronda,

zatoki autobusowe – 5 szt.,

perony przystankowe – 5 szt.,

Pozostałe zakres:

poszerzenia konstrukcji jezdni i zatok,

wykonie zatok postojowych,

wykonanie odwodnienia

oznakowanie dróg (znaki poziome, znaki pionowe, progi zwalniające na jezdni),

odwodnienie

pasy zieleni,

roboty elektryczne (malowanie słupów, wymiana opraw oświetleniowych i szaf oświetlenia ulicznego)

Wartość zadania: Ogółem: 2 612 401,53 zł

Termin realizacji: od 01.04.2017 do 31.11.2017

źródło: UM Dębica