Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021 Plus.

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza 235 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej czyli:

dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł x 235% = 1 823,60 zł,
dla osoby w rodzinie 600,00 zł x 235% = 1 410,00 zł

Dochód ustalany będzie na podstawie niżej wymienionych dokumentów, które należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do 22. 06.2023 r.  w szczególności:

Zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy zawodowej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej uzyskiwanie dochodów przez Urząd Skarbowy lub księgowego prowadzącego rozliczenia,
Decyzję lub odcinek z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia emerytalnego, rentowego, renty rodzinnej,
Decyzję o pobieranych zasiłkach rodzinnych,
Nakaz podatkowy,  
Oświadczenia o pracy dorywczej.

Dochody będą ustalane w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem żywności z POPŻ zobowiązane są dostarczyć  w/w dokumenty do pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica pokój nr 11, w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej rodziny kwalifikującej do otrzymania powyższej pomocy.

Uczestnicy Programu mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m. in. zdrowego odżywiania, dietetyki, technik opanowywania stresu, poradnictwa socjalnego, przeciwdziałania przemocy, jak również warsztatów na temat pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa. Wszystkie spotkania realizowane są w celu zwiększenia samodzielności oraz włączenia społecznego.

Program realizowany jest przez działające przy Centrum Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości.

Szczegółowe informacje na ten temat są udzielane bezpośrednio w CUS Gminy Dębica lub pod nr telefonu: 14 680 33 48, 14 680 33 35.

UWAGA! Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

logo.png

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-podprogram-2021-plus-3340.html