Powstała strategia Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

reklama
DROF

Opracowana dla Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego strategia rozwoju i atuty funkcjonowania DROF-u były tematem zorganizowanej pod koniec czerwca w Dębicy konferencji w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład DROF-u. W najbliższym czasie strategia zostanie przekazana mieszkańcom poszczególnych samorządów do konsultacji. W ramach DROF mogą zostać dofinansowane projekty o łącznej wartości 120 milionów złotych, przy wkładzie własnym gmin na poziomie 18 milionów złotych.

DROF DROF DROF DROF Dscf4170 DROF

Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny w którego skład  wchodzą: Miasto Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica oraz Gmina Żyraków został utworzony  na początku  2014 roku. W sierpniu 2014 roku DROF pozyskał fundusze na przygotowanie strategii rozwoju. Do opracowania wybrano firmę Lider Projekt z Poznania. Powstała strona internetowa. Zostały podjęte działania promocyjne oraz rozpoczęte prace nad przygotowaniem strategii m.in. przeprowadzone zostały szerokie badania ankietowe.
Do badań i wypracowania strategii rozwoju Dębicko- Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz uwarunkowań regionu zostało wytypowanych 1200 osób, które wypełniły ankiety. W ankietach  pytano o zatrudnienie, komunikację, czy walory turystyczne. Większość ankietowanych określiła swoja sytuację jako stabilną, 1/3 respondentów  stwierdziła, że nie ma możliwości oszczędzania z aktualnie osiąganych dochodów. Ankietowani źle ocenili promocję turystyczną regionu, a jako wadę wymienili bezrobocie i brak zdecydowanych działań ze strony urzędów pracy w Dębicy i Ropczycach w pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy. Pozytywnie oceniona została sieć dróg, oferta sportowo-rekreacyjna.
„Jako  atut i potencjał rozwojowy ankietowani wskazywali działalność w szkołach klas patronackich dębickich firm, które dają absolwentom tych placówek możliwość zatrudnienia w danej firmie po zakończeniu nauki. Istotnym atutem dla respondentów była również tradycja Centralnego Okręgu Przemysłowego, który powstał na naszym obszarze w dwudziestoleciu międzywojennym. Jako atut akcentowano także spójną politykę inwestycyjną m.in. rozwój autostrady oraz magistrali kolejowej. Atutem DROF jest także bliskość granicy. Jak nadmieniali ankietowani jest to potencjał do zagospodarowania” – mówił o wynikach przeprowadzonej ankiety Wiesław Stanaszek, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Dębicy.
Nisko została oceniona natomiast  rozpoznawalność obszaru DROF. Najwięcej osób które spotkały się z tym terminem było w Dębicy  – ponad 30% respondentów. Zdaniem ankietowanych inwestować należy przede wszystkim w rozwój gospodarczy. Mimo, że są i będą w kolejnych latach dostępne środki na tworzenie działalności gospodarczych 80% ankietowanych odpowiedziało, że nie zamierza otwierać własnej działalności gospodarczej.  
„Jako niewykorzystany potencjał ankietowani wskazywali istnienie na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego: zespołów dworskich, cmentarzy wojennych, szlaku grodów średniowiecznych oraz  możliwość reaktywacji uzdrowiska w Latoszynie.  Jak podkreślali jest to szansa na rozwinięcie turystyki w regionie” – dodaje Wiesław Stanaszek.
Celem powstawania i funkcjonowania DROF-u jest współpraca samorządów przede wszystkim  w budowaniu konkurencyjnej gospodarki, specjalizacji regionalnej, jak również edukowanie społeczeństwa i stymulowanie rozwoju małych przedsiębiorstw. To właśnie te przedsiębiorstwa decydują o sile regionu. Jak podkreślali twórcy strategii dla DROF-u pracownicy firmy Lider Projekt  należy wspierać te przedsiębiorstwa które chcą współpracować z Doliną Lotniczą i wdrażają nowoczesne technologie. Najważniejsze jest uzbrojenie i promocja terenów DROF w celu pozyskania nowych inwestorów oraz wspieranie lokalnego rolnictwa poprzez m.in. działania na rzecz grup producenckich.
W ramach projektu i opracowania strategii zostały przeprowadzone także konsultacje  z przedsiębiorcami  oraz organizacjami pozarządowych działającymi na obszarze DROF, które miały na celu wytypowanie największych problemów obszaru z ich punktu widzenia i uwzględnienie ich w strategii.  W najbliższym czasie strategia zostanie  przedłożona poszczególnym gminom – partnerom projektu do konsultacji społecznej. Po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim i konsultacjach społecznych planowane jest przyjęcie strategii DROF przez rady poszczególnych samorządów.  

 

źródło: UM Dębica