Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POZIOM 2
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia 21.03.2022 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 21.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 21.03.2022 r.

Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Emisja z sektora bytowo-komunalnego i transportu.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 21.03.2022 r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza oraz danych meteorologicznych przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat dębicki, Rzeszów-Śródmieście.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 21.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 142,2 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności Ogół ludności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Działania określone w Programie Ochrony Powietrza wraz z Planem działań krótkoterminowych dla strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej:
– stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;
– zakaz palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła – stosowanie się do zakazu używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń
– jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;
– należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);
– realizacja przez wskazane służby działań określonych w Planach działań krótkoterminowych:
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-osrodowisku/ochrona-powietrza/

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 21.03.2022 r. godz. 9.00
Podstawa prawna • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845)
Źródła danych

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5094