Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

12.03.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 12.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 12.03.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz transportu.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 12.03.2022r. na podstawie wyników ze stacji monitoringu powietrza oraz danych meteorologicznych przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: miasto Rzeszów-Śródmieście, tarnobrzeski, jarosławski, dębicki, krośnieński.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 12.03.2022r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 521,4 tys.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone w Programie Ochrony Powietrza wraz z Planem działań krótkoterminowych dla strefy miasto Rzeszów i strefy podkarpackiej:

– stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;

– zakaz palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła – stosowanie się do zakazu używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń

– jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;

– należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);

– realizacja przez wskazane służby działań określonych w Planach działań krótkoterminowych:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-osrodowisku/ochrona-powietrza/

 Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:
– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
– ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
– nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
– ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
– unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
– prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
– bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

12.03.2022 r. godz. 8.00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9/overruns/0

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5089