Pół miliona na zimowe utrzymanie dróg

Podczas Sesji Rady Gminy Dębica, która odbyła się 25 listopada 2021r. zostało podjętych 8 uchwał. Do budżetu zostało między innymi wprowadzone 320 tys. zł pozyskane z Lasów Państwowych. Środki te zostaną przeznaczone remont drogi gminnej Stobierna -Laskowa oraz remont drogi gminnej Łupiny przez las w miejscowości Stobierna. Prawie pół miliona złotych z kolei zostanie przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg.

Jednogłośnie przegłosowano uchwałę dotyczącą nabycia przez Gminę Dębica prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  położonej w Podgrodziu. Działka ta zostanie nabyta do zasobów Mienia Komunalnego Gminy Dębica z uwagi na fakt iż od wielu lat stanowi fragment drogi która na dalszym odcinku jest drogą będącą własnością Gminy Dębica. Nabycie przedmiotowej działki przyczyni się do polepszenia warunków dojazdu  dla mieszkańców tej części miejscowości, umożliwiając połączenie z drogą publiczną krajową numer 94.

Ostatnie trzy uchwały wprowadziły zmiany w wysokości diet sołtysów, radnych oraz w wynagrodzeniu Wójta. Sejm uchwalił niedawno zasady ustalania maksymalnej wysokości diet lub wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli, czyli kwoty bazowe i zarobki samorządowców. Ustawa z 17 września 2021 r. określa, iż minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk. Ta korekta musiała nastąpić, aby wynagrodzenie było zgodne z prawem.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pieniadze-od-lasow-panstwowych-na-remonty-drog-2428.html