Podpisanie umowy na realizację nowych usług w Gminie Dębica

15 czerwca 2022r. pomiędzy Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica reprezentowanym przez Piotra Mączkę-Dyrektora Centrum, a Firmą REWEN. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia reprezentowanej przez Renatę Wojna – specjalistę psychoterapii uzależnień została podpisana pierwsza umowa na realizację nowej usługi społecznej jaką będzie indywidualna terapia dla osób uzależnionych.

Podczas postępowania przetargowego wyłonieni również zostali odpowiednio wykonawcy, kolejnych zaplanowanych do realizacji usług : indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz mediacji rodzinnych.

Program usług, który został przygotowany przez Centrum i aktualnie jest wdrażany ma podnieść jakość życia i kreować usługi dla wszystkich mieszkańców Gminy, bez względu na to w jakiej są sytuacji życiowej i jakiego wsparcia potrzebują. Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich, usługi realizowane są bezpłatnie!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z nowych form wsparcia prosimy o zgłoszenia pod nr tel.: 14 6803 335, 14 6803 348, mailem na adres cus@cusdebica.pl, lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Dębica.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podpisanie-umowy-na-realizacje-nowych-uslug-w-gminie-debica-2734.html