PGO w Paszczynie wybuduje kompostownie

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Modernizacja Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.

Koszt całej inwestycji to około 16,5 mln złotych, z czego wartość dofinansowania wynosi blisko 10  mln złotych. Pozostałą cześć, jako wkład własny zapewni Spółka.

Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywało się będzie w dwóch formach: dotacji na kwotę 3,3 mln i pożyczki na kwotę 6,7 mln. złotych.

Projekt polegał będzie na budowie kompostowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W efekcie procesu recyklingu organicznego – kompostowania – przetwarzanych będzie 12.000 Mg rocznie odpadów biodegradowalnych, z których wytwarzany będzie kompost.

W ramach inwestycji przewiduje się:

budowę hali manewrowej,
tuneli betonowych wraz z bramami klapowymi,
zbiorników na odcieki,
placu dojrzewania,
systemów: napowietrzania, wentylacji, pomiaru temperatury, ujęcia i odprowadzania odcieków, zraszania czystą wodą,
montaż biofiltra i płuczki,
zakup instalacji do separacji frakcji organicznej z odpadów
oraz zakup innych maszyn i urządzeń jak: przerzucarka ciągnikowa boczna, pojazd do transportu gotowego kompostu, ładowarka kołowa z łyżką wysokiego wysypu, ładowarka chwytakowa, rozrywarka worków do bioodpadów, śmieciarka do bioodpadów oraz pojemniki 1100l.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia:

zwiększy się wydajność istniejącej instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz osadów ściekowych z obecnych 3.000 Mg rocznie do 12.000 Mg rocznie,
spełnione zostaną wymagania określone w konkluzajach BAT dla przetwarzania odpadów, które mówią, że wszystkie etapy przetwarzania odpadów od momentu przyjęcia odpadów na instalację aż do wytworzenia gotowego produktu należy prowadzić w urządzeniach zamkniętych (BAT 14a).
produkowany będzie kompost jako produkt rynkowy – środek wspomagający uprawę roślin który, można zaliczyć do masy odpadów poddanych recyklingowi.

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2023.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/pgo-w-paszczynie-wybuduje-kompostownie-3070.html