Od 1 stycznia zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – Serwis informacyjny Miasta Dębica

08 stycznia 2021

Z nowym rokiem weszły w życie nowe przepisy regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi.  W Dębicy, podobnie jak w innych gminach, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do przepisów ogólnokrajowych, tj. do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co nowe przepisy oznaczają dla mieszkańców? Od nowego roku wszyscy właściciele nieruchomości, będą mieli obowiązek selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady, popiół, niesegregowane (zmieszane).
Ponadto wprowadzono częściowe zwolnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą posiadali przydomowe kompostowniki.

Zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Dębicy od 1 stycznia br.:

1. OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA ODPADÓW

Od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy i właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów komunalnych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

Deklaracja dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

Terminy składania deklaracji/zmian w deklaracji:

1) do 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
Opłaty za gospodarowanie odpadamy uiszcza się do dnia 7, następnego miesiąca np. za styczeń do 7 lutego (dotyczy za miesiące styczeń – listopad), za grudzień opłaty uiszcza się do 27 grudnia.

document

2. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA OSÓB KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

Mieszkańcy, którzy kompostują odpady w kompostownikach przydomowych mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie wynosi  1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od następnego miesiąca, po którym została złożona deklaracja zawierająca powyższe dane.
Nowy wzór deklaracji umożliwia zadeklarowanie posiadania kompostownika na nieruchomości i kompostowanie bioodpadów.
Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że mimo oświadczenia zawartego w deklaracji bioodpady nie są kompostowane, właściciel nieruchomości straci na co najmniej na 6 miesięcy możliwość skorzystania ze zwolnienia w opłacie.document

3. ZMIANY W OPŁATACH DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Zgodnie z podjętą uchwałą, rodziny wielodzietne mogą otrzymać zwolnienie w wynosi 50% obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i każde kolejne dziecko.
Dotyczy to zarówno rodzin, które w ubiegłym roku korzystały z częściowego zwolnienia z opłaty, jak również rodzin, które dopiero złożą wniosek o częściowe zwolnienie z opłaty.

document

4. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY DLA SENIORÓW WPROWADZONA ZOSTAŁA ULGA W OPŁACIE DLA SENIORÓW

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla seniorów wynosi 50% i  przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
1) osiągnęli wiek emerytalny,
2) zamieszkują samotnie na nieruchomości i złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) dysponują dochodem nieprzekraczającym 270% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości, który złoży kompletny wniosek stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia o którym mowa w § 2 ust. 2, właściciel nieruchomości jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta Dębica w terminie 14 dni o zaprzestaniu spełniania warunków niezbędnych do zwolnienia.
document

5. WPROWADZONE ZOSTAŁY LIMITY W PRZYJMOWANIU ODPADÓW W PSZOK:

 1. Opony – 4 szt./rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego.
2. Odpady remontowo-budowlane (gruz, papa, wełna, styropian, tworzywa sztuczne budowlane) w łącznej ilości do 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego.
3. Odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg/rok kalendarzowy dla jednej nieruchomości/lokalu mieszkalnego.

Większa ilość odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych oraz opon przyjmowane będą za dodatkową opłatą określoną w uchwale w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług.document

Źródło: https://debica.pl/od-1-stycznia-zmiany-w-systemie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/