Konkurs plastyczny i fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych w Dębicy

 

08 stycznia 2021

Miasto Dębica zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w konkursie „Moje ferie”. Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Uczniowie klas młodszych (I-IV) mają za zadanie wykonanie pocztówki „Moja pocztówka z ferii”. Z kolei uczniowie klas starszych (V-VIII), są zaproszeni do udziału w konkursie fotograficznym „Moja fotografia z ferii” przedstawiając na fotografiach zdjęcia dębickich ozdób świątecznych.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
– dzieci z klas I-IV – wykonanie pocztówki z ferii na papierze, w układzie poziomym lub pionowym, która może być wykonana następującymi technikami:

rysunkową (kredki, pisaki, flamastry);malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna);wydzierankową lub wycinankową (z papieru, bibuły);lub techniką mieszaną.

– dzieci z klas V-VIII – wykonanie zdjęcia (w dowolnej formie i technice tzw. „selfie”; panorama itd. miejskich ozdób świątecznych aparatem cyfrowym, kamerą lub telefonem komórkowym.

Prace tj. zdjęcie lub skan pocztówki wraz z opisem należy przesłać na adres: kontakt@umdebica.pl.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
Konkurs trwa do 17 stycznia 2021 r.
W zgłoszeniach konkursowych prosimy o podanie danych korespondencyjnych. Wysyłając zgłoszenie na konkurs należy wyrazić zgodę na wykorzystanie i zamieszczenie pocztówki na stronie miasta i portalach społecznościowych.

Regulamin Konkursu „Moje ferie”

Rozwiń

Regulamin Konkursu „Moje ferie”

Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Dębicy, zwany dalej Organizatorem”. Adres Organizatora: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Monika Rojek-Kałek – Naczelnik Wydziału Promocji, e-mail: monika.rojek@umdebica.pl. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków Urzędu Miejskiego
w Dębicy. Konkurs realizowany jest pod nazwą: „Moje ferie”. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działania portalu społecznościowego Facebook (pod adresem internetowym https://www.facebook.com/miastodebicaum), na profilu miasta Dębica oraz stronie internetowej miasta http://www.debica.pl.Konkurs trwa od 7 stycznia 2021 roku od godz. 18:00 od momentu publikacji informacji o Konkursie na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, do dnia 17 stycznia 2021 roku do godz. 23:59.Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Właściciel serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Wszelkie wątpliwości lub reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora na drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy: od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540).

Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci z klas I-IV oraz klas V-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Dębica, zwani dalej: ,,Uczestnikami”, a każdy z osobna;, Uczestnikiem”), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich na ich udział w Konkursie wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, która to będzie musiała zostać przedstawiona na każde żądanie Organizatora na każdym etapie trwania Konkursu. Rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani będą także do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w Regulaminie. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad opisanych w Regulaminie. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem
i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oprócz tych opisanych w „Uczestnicy Konkursu” w pkt. 1 powyżej, jest:

– zaakceptowanie warunków Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu,

– wykonanie zadania konkursowego opisanego w Regulaminie,

– poprawne i zgodne z wymaganiami niniejszego Regulaminu zgłoszenie konkursowe na adres e-mail: kontakt@umdebica.pl.

Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie jego trwania wskazanym w Regulaminie. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające wymagań opisanych powyżej, nie będą rozpoznawane.

Organizator zastrzega możliwość, wykluczenia Uczestnika z Konkursu, na każdym etapie jego trwania, w sytuacji, gdy Uczestnik działa w sposób sprzeczny z zasadami opisanymi w Regulaminie. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania mu Nagrody
w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane
i niezbędne do jej przyznania. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o wykluczeniu go
z Konkursu.

Zasady i przebieg Konkursu

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci z klas I-IV – wykonanie pocztówki z ferii na papierze, układzie poziomym lub pionowym, która może być wykonana następującymi technikami:

rysunkową (kredki, pisaki, flamastry);malarską (farby: akwarela, plakatowa, olejna)  wydzierankową lub wycinankową (z papieru, bibuły);lub techniką mieszaną.

– dzieci z klas V-VIII – wykonanie zdjęcia (w dowolnej formie i technice tzw. „selfie”; panorama itd. miejskich ozdób świątecznych aparatem cyfrowym, kamerą lub telefonem komórkowym.

Konkurs składa się z 1 etapu, w ramach którego Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe w następujący sposób:

– Uczestnik w terminie do dnia 17 stycznia 2021 roku do godziny 23:59 przyśle pracę konkursową tj. zdjęcie lub skan pocztówki wraz opisem należy przesyłać na adres: kontakt@umdebica.pl

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu miasta Dębica w ramach serwisu Facebook oraz na stronie internetowej miasta www.debica.pl najpóźniej do dnia 20 stycznia 2021 roku. Komisja Konkursowa składa się z członków wskazanych przez Organizatora. Do jej zadań należy nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu oraz wybór zwycięzców Konkursu. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

Komisja przy ocenianiu zadań konkursowych będzie brała pod uwagę kreatywność Uczestnika, a także styl i zgodność z opisem zadania konkursowego. Decyzje podejmowane przez Komisję są ostateczne, nie podlegają żadnym zmianom, zaś Uczestnikom Konkursu nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna. Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu spośród wszystkich Uczestników laureatów konkursu, którym zostaną przyznane Nagrody. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w na profilu miasta Dębica w ramach serwisu Facebook oraz ma stronie miasta www.debica.pl najpóźniej do dnia 20 stycznia 2021 roku.

Nagrody i zwycięzcy

Nagrodami przewidzianymi dla Uczestników Konkursu są dyplomy i upominki. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród zostaną każdorazowo poinformowani przez Organizatora o ich wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich autorów prac na profilu miasta Dębica w serwisie Facebook, na stronie internetowej www.debica.pl, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości na adres e-mail. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – uprawniony do odbioru nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając mu wiadomość e-mail na adres: kontakt@umdebica.pl lub telefonicznie: Wydział Promocji, 14 683-82-39.Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe.

Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie zadania Konkursowego oświadcza, że:

– przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz, że nie jest obciążona prawami osób trzecich,

– udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publiczne udostępniania pracy przez Organizatora, z prawem dalszej sublicencji, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, na następujących polach eksploatacji:

wprowadzanie do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń, rozpowszechnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram portalu społecznościowego Facebook na stronie internetowej miasta Dębicy.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest: Burmistrz Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z iod@umdebica.pl.Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębica – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód .Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem przysługujących jednostce praw i wolności, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ochronie danych osobowych, w prawnie usprawiedliwionym celu – na potrzeby:

– prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców tego Konkursu,

– doręczenia Nagród uprawnionym zwycięzcom,

– działań promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne ,prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

– przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były one zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych Nagród lub związanych z przebiegiem Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

Postanowienia końcowe

W wyniku zaistnienia ważnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników, a także do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny.

Źródło: https://debica.pl/konkurs-plastyczny-i-fotograficzny-dla-uczniow-szkol-podstawowych/