Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Serwis informacyjny Miasta Dębica

28 stycznia 2021

Burmistrz Miasta Dębica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Rachmistrzowie terenowi będą wykonywać czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. – Narodowego Spisu Powszechnego.

NSP 2021 zostanie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00).

Termin składania ofert: 01.02.2021 – 09.02.2021

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat,cieszyć się nieposzlakowaną opinią,posiadać co najmniej średnie wykształcenie,posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Dębicy. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e learning.Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b. format pliku – JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
– przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
– przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.
Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

Zgłoszenie zawierające:imię (imiona) i nazwisko,data urodzenia,adres zamieszkania,numer telefonu,adres e-mail.Oświadczenie zawierające informację o:

posiadaniu obywatelstwa polskiego;korzystaniu z pełni praw obywatelskich;nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu:umdebica@um.debica.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gminie Miasta Dębica – nr tel. 14 6838216 lub 14 6838130, e-mail: umdebica@um.debica.pl .

Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Miasta Dębica

Dokumenty do pobrania


Źródło: https://debica.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/