Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021

Wójt Gminy Dębica – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Dębica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat,
cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

1. Zgłoszenie zawierające:

imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia,
adres zamieszkania,
numer telefonu,
adres e-mail.

2. Oświadczenie zawierające informację o:

posiadaniu obywatelstwa polskiego;
korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: urzad@ugdebica.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-nsp-2021-1948.html