Nowe opłaty za wywóz śmieci

reklama

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębica z dnia 29 stycznia 2019 r.  została zwiększona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dębica. Wynosić ona będzie 8 zł zbieranymi w sposób selektywny i 16 zł w sposób zmieszany. Opłata jest miesięczna, naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconej przez mieszkańców związany jest bezpośrednio z wzrostem cen za zagospodarowanie odpadów na instalacjach, do których przekazywane są pozostałości po przetworzeniu i sortowaniu odpadów komunalnych na instalacji w Paszczynie.

Przykładowo w roku 2019 cena za zagospodarowanie odpadów przekazywanych na składowisko w Kozodrzy w stosunku do roku 2018 wzrosła o 40 %, natomiast na przestrzeni czterech lat 85 % z 150 zł za tonę na 278 zł. Podobny wzrost cen widoczny jest na odpadach przekazywanych do produkcji paliwa alternatywnego (tzw. balast po sortowaniu odpadów) w rok 2015 cena za tonę wynosiła 150 zł, w roku 2018 – 237 zł, a w roku 2019 już 370 zł tj. 146 % wzrostu w ciągu czterech lat. Również ceny surowców wtórnych wydzielonych w procesie sortowania nie utrzymują się na stałym poziomie, znaczny spadek cen dotyczy w szczególności papieru i makulatury oraz odpadu folii.

 Na koszt zagospodarowania odpadów wpływają również wzrosty kosztów stałych, a w szczególności koszty mediów, paliwa czy wynagrodzeń wymagających zwiększenia stawek za odpady.

Wdrożenie systemu gospodarki odpadami, w którym odpady odbierane są od mieszkańców bez ograniczeń ilościowych spowodowało 33 % wzrost ilości odbieranych odpadów, co widoczne jest przede wszystkim na zmieszanych odpadach komunalnych, odpadach biodegradowalnych, popiołach czy odpadach budowlanych, a największy wzrost nastąpił w odbieranych odpadach wielkogabarytowych – z Gminy Dębica w 2015 r. odebrane zostało 15 ton, a w roku 2019 – 150 ton tych odpadów, to 1000 % więcej.

Należy zwrócić uwagę, że mimo wzrostu cen w ciągu ostatnich kilku lat ceny opłat od mieszkańców pozostawały na tym samym poziomie od 2013roku tj. 4,70 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny. W odniesieniu do stawek w powiecie dębickim mieszkańcy Gminy Dębica płacili najniższa stawkę (opłaty od mieszkańców wahają się w przedziale od 8 do 9 zł za odpady zbierane w sposób selektywny).

Aby opłata za odpady nie była jeszcze wyższa, Wójt Gminy Dębica umarza podatek od nieruchomości spółce PGO. W roku 2018 była to kwota prawie 362 tys. zł

W celu zwiększenia efektywności prawidłowej segregacji odpadów, prowadzone są kontrole zbiórki odpadów bezpośrednio u mieszkańców. Przeprowadzane są również akcje edukacyjne poprzez kolportaż ulotek o prawidłowej segregacji oraz szkolenia dotyczące prawidłowych zasad postępowania z odpadami. Gmina Dębica wraz z PGO zaplanowała szereg działań inwestycyjnych, które pozwolą obniżyć koszty gospodarowania odpadami. Za kwotę około 24 mln zł powstanie kompostownia odpadów zielonych, własne składowisko odpadów oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowe-oplaty-za-wywoz-smieci-605.html