Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Debica

Serdecznie zapraszamy na nadzwyczajne posiedzenie RADY GMINY DĘBICA, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica 23 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 

 

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie projekty uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Dębica zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy (dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica dla obszaru w miejscowości Latoszyn oraz projektu XX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/432/2022 Rady Gminy Dębica z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Zamknięcie obrad sesji.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-debica2006-2739.html