Na sesji Radni rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie

Głównym tematem obrad posiedzenia Rady Gminy Dębica były zmiany budżetowe, które dotyczyły m. in. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Latoszyn Zdrój o kwotę 115 000 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie przede wszystkim na modernizację układu technologicznego systemu uzdatniania i podgrzewania wody basenowej, która obejmować będzie m.in. wymianę układu płukania filtrów z ręcznego na automatyczny; wymianę ręcznej głowicy w filtrze jaccuzzi na układ automatyczny; montaż przepustnic odcinających na dopływie i odpływie wody z basenu; wymiana układu dopływu wody do wymiennika ciepła i montaż dodatkowego wymiennika; montaż układu sterowania płukania ze sterownikiem.

Ważnym punktem obrad było również wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Dębica, a także zaciągnięcie zobowiązania finansowego w wysokości 1 160 674,42 zł, w tym dofinansowanie 1 145 674,42 zł na poprawę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica. Równie istotnym elementem dyskusji było udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy DW985 relacji Mielec-Dębica w roku 2023 w wysokości 100 000 zł. Zadanie to obejmować będzie przede wszystkim wykonanie usług w zakresie koszenia wraz z opryskiem, zamiatania (czyszczenia), zimowego utrzymywania – odśnieżanie i piaskowanie chodników.

Nie zabrakło także tematu w sprawie gospodarki nieruchomościami i zamiany nieruchomości w Nagawczynie, które ma na celu uregulowanie sposobu korzystania i poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości, co wynika ze zmiany przebiegu drogi gminnej. Podczas obrad dokonano także korelacji zapisów statutów poszczególnych sołectw. Radni skupili się także nad uchwałą dotyczącą poparcia działań Wójta Gminy Solina w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Jeziora Myczkowieckiego, w związku ze złożoną przez Wójta Gminy Solina petycją. Na koniec udzielono Dyrektorowi CUS upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Punktem zwrotnym okazała się propozycja zgłoszona przez Wójta Gminy Dębica dotycząca przekazania środków budżetowych na remont Sali Gimnastycznej w Stobiernej w wysokości 110 000 zł. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za propozycją Wójta biorąc pod uwagę zły stan techniczny Sali, występujące zawilgocenia (izolacja pionowa ścian fundamentowych) oraz konieczność zapewnienia właściwych warunków użytkowania  obiektu.

Jednym z ważniejszych elementów dyskusji podczas obrad było zaproponowanie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Wskazano, że corocznie ustalanie stawek podatkowych odbywało się w oparciu o wskaźnik inflacji. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wysokość inflacji oraz tempo jej wzrostu, zaproponowano do rozpatrzenia dwa warianty stawek podatków niższych od wysokości inflacji.

Korzystając z obecności Komendanta Komisariatu Policji w Brzeźnicy Podinspektora Pana Mirosława Więcka, zwrócono się z prośbą o intensyfikację działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa zarówno  na drogach gminnych jak i w miejscach publicznych, gdzie dochodzi do incydentów wandalizmu, często wielu zniszczeń.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/na-sesji-radni-rozmawiali-miedzy-innymi-o-bezpieczenstwie-2906.html