Mobilna usługa transportowa.

Od 1 września realizujemy kolejną, bezpłatna usługę społeczna w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców”.

Mobilna usługa transportowa jest dedykowana osobom starszym, z niepełnosprawnościami, w szczególności z trudnościami w poruszaniu się, nieposiadającym własnego środka transportu
i mieszkającym samotnie. Ma na celu wsparcie osób w ich codziennym funkcjonowaniu poprzez umożliwienie dotarcia do placówek medycznych, urzędów, ośrodków wsparcia, sklepów itp. Obejmuje transport z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego przez mieszkańca i  z powrotem.

Warunkiem przyznania usługi jest:

zamieszkiwanie na terenie gminy Dębica,
posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub wieku powyżej 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn

Jeżeli jesteś zainteresowany/a prosimy o kontakt z Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica pod nr-m telefonu: 14 6803335

Projekt „Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica – nowa jakość życia mieszkańców” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacja Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mobilna-usluga-transportowa-3593.html