INFORMACJA PRZYPOMINAJĄCA O OBOWIĄZKU ZAPŁATY PODATKÓW LOKALNYCH ORAZ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W związku z upływem 15.11.2021r. terminu płatności IV raty podatku od nieruchomości rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy osobom zobowiązanym do zapłaty powyższych należności o konieczności uregulowania danin na rzecz Gminy Dębica. Uregulowanie zaległości bez wezwania pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów w postaci kosztów upomnienia a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej kosztów prowadzenia egzekucji.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021r., poz.67) koszty upomnienia od dnia 13.10.2021r. wynoszą 16,00 zł.

Natomiast w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966r. (Dz.U. z 2020r., poz.1427 z późn.zm.) dodatkowo dłużnik zobowiązany jest do zapłaty :

opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł,
opłaty egzekucyjnej w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych
wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postepowania egzekucyjnego oraz opłaty za czynności egzekucyjne.

Każdy z podatników ma możliwość skorzystania z Portalu Podatkowego Gminy Dębica na stronie www.ugdebica.pl w celu sprawdzenia swoich rozliczeń z Urzędem Gminy Dębica z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami. Warunkiem zalogowania na portal jest posiadanie profilu zaufanego lub skorzystanie z możliwości zalogowania przez bank lub certyfikat kwalifikowany.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-przypominajaca-o-obowiazku-zaplaty-podatkow-lokalnych-oraz-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-2443.html