14 tys. zł trafi do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Trzy jednostki OSP z ternu Gminy Dębica otrzymały dzisiaj promesy dofinansowania na zakup sprzętu. Uroczyste wręczenie miało miejsce w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy. W uroczystości uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut oraz przedstawiciele jednostek OSP Zawada, OSP Nagawczyna oraz OSP Podgrodzie. Jednostki otrzymały łącznie 13 689 zł (po 4563 na jednostkę). Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup hełmów, ubrań koszarowych, butów  strażackich, lin strażackich, elementy sztafety oraz pozostałego sprzętu, na którym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły ćwiczyć.

Pozyskane dotacje są efektem podjęcia uchwały przez Radę Ministrów w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

 

Pragniemy serdecznie pogratulować jednostkom pozyskanych środków finansowych. Cieszymy się, że wykazujecie inicjatywę w poszukiwaniu środków finansowych na działalność statutową i doposażanie jednostek.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/mlodziezowe-druzyny-pozarnicze-otrzymaly-dofinansowanie2-2916.html