Zmiany dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – Rodzina 500 +

reklama
Logo500m

Główne zasady przyznawania świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2017/2018 pozostają bez zmian.

Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.
Od nowego okresu świadczeniowego, czyli od października 2017r.,  ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin,  wprowadziła następujące zmiany:
1.    prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. W praktyce oznacza to, że do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica,
2.    wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą,
3.    w stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy informuje, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono aktualne informacje i materiały do wykorzystania przez wnioskodawców.
Materiały:
– Informator „Rodzina 500 plus – krok po kroku”,
– Informator „Rodzina 500 plus”
– Podręcznik dla samorządowców na okres świadczeniowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.
 można pobrać ze strony: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy- do-pobrania/

źródło: MOPS Dębica

 

źródło: UM Dębica