Zarządzenie Nr 14/OrASO/2019 Wójta Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2019r.

reklama

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z przyjętym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zarzadzenie-nr-14-oraso-2019-wojta-gminy-debica-z-dnia-27-lutego-2019r-643.html