Wymiana pieców na ekologiczne – nabór wniosków

reklama

Szanowni Mieszkańcy, Gmina Pilzno przystąpiła do realizacji wspólnego Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Pilzno,
brak dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie działki, na której znajduje się budynek, w którym ma być wymieniany kocioł,
uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie,
dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Pilzno, 
podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Pilzno umowy uczestnictwa w Projekcie regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu,

Realizacja Projektu planowana jest w 2021 roku.

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie, o których mowa w Regulaminie szczegółowym naboru wniosków
i realizacji poszczególnego Projektu. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować
o zakwalifikowaniu się do Projektu.

Procedura postępowania:

W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Gminy w Pilźnie Deklarację uczestnictwa w projekcie, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 06.08.2020 r. do 15.09.2020 r., w godzinach pracy Urzędu.

Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie i http://[email protected] oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6

Wypełnione Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek 6.

Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

 

Pliki do pobrania: 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/wymiana-piecow-na-ekologiczne-nabor-wnioskow