Dodatkowy nabór na wymianę źródeł ciepła

reklama

Wójt Gminy Dębica ogłasza dodatkowy nabór na dofinansowanie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na nowoczesny kocioł na gaz lub kocioł na biomasę w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoku – Projekt 3.3.1”.

Projekt zakłada dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardzie ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. W przypadku kotła na gaz wkład własny Mieszkańca to kwota około 3 500 zł, a w przypadku kotła na biomasę około 5 300 zł.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

Lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Dębica.
Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja.
Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy Dębica.
Złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie.
Podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Dębica umowy regulującej prawa
i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu.
Dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Dębica.
Zobowiązanie się Mieszkańca do likwidacji zdemontowanego dotychczasowego źródła ciepła do punktu skupu złomu (demontażu dokonuje Wykonawca Projektu).

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zaprasza się do złożenia Deklaracji uczestnictwa w terminie od 12 grudnia 2019 roku do 17 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Dębica w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 23.

Telefon do kontaktu 14 680 33 21.

Pliki do pobrania:

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-na-wymiane-zrodel-ciepla-1286.html